Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Gece Uykudan Uyan?ld???nda Okunacak Dualar | Dualar
 
 

Daha ?nceleri tarif edildi?i gibi abdestli olarak zikir ve ibadet hali ?zerine yatan m?sl?man gece namaz? ibadeti i?in kalkabilecektir. Baz? alimler yats?dan sonra gece ge? vakitlere kadar oturup luzumsuz konu?may? ho? kar??lamam??lard?r.

??nk? Peygamber Aleyhisselam yats?dan ?nce uyumay? ve yats?dan sonra da konu?may? yasak etmi?lerdir.
(El Bustan)

Hz. ?mer (R.A.) yats?dan sonra;
"Haydi, evinize d?n?n! Belki Allah sizi bir namaz veya tehecc?d ile r?z?kland?r?r" derdi.

Baz? alimler de yats?dan sonra ilmi konularda veya dostluk kurmak i?in sohbet etmeyi m?bah saym??lard?r.

Bunun i?in uyanan ki?i elinden geldi?ince a?a??daki dualardan arzu etti?ini okuyabilir.

L? il?he ill?llahu vahdeh? l? ?er?ke leh, leh?l'm?lk? ve leh?l'hamd? ve h?ve al? k?lli ?ey'in kadir, S?bh?nellahi vel'hamd? lill?hi ve l? il?he ill?ll?hu vall?hu ekber, ve l? havle ve l? kuvvete ill? bill?hi'l aliyyi'l az?m.
Allah'tan ba?ka ilah yoktur. Ancak bir Allah vard?r. Benzeri yoktur. M?lk onun ve hamd onundur. O her ?eye kaadirdir. B?t?n noksan s?fatlardan uzakt?r. Hamd onun i?indir. Allah'tan ba?ka ilah yoktur. Allah en b?y?kt?r. G?? ve kuvvet ancak Aliyy?'l Azim olan Allah'?nd?r.

Sonra:

All?h?mma?firli
Allah?m beni ba???la
diye ba???lanmak dilerse duas?na icabet edilir. Abdest al?p namaz k?larsa, o da kabul olunur. buyurulmu?tur.
(Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

L? il?he ill? ente l? ?er?ke leke s?bh?neke All?h?mme esta?firuke lizenb? ve es'el?ke rahmeteke All?h?mme zidn? ilmen ve l? t?zi? kalb? ba'de iz hedeyten? veheb l? min led?nke rahmeten inneke entel'vehh?b.
Senden ba?ka ilah yoktur. Ancak sen vars?n ve benzerin yoktur, m?nezzehsin. Bana merhamet et, g?nahlar?m? ba???la. Bilgimi artt?r. Hidayet ettikten sonra kalbimi bat?la meylettirme. Kat?ndan bana rahmet et. Sen ki ?ok ba???layans?n. ?hsan?n boldur.
(Buhari, Ebu Davud)

L? il?he ill?llahu'l v?hid?'l kahh?ru rabb?s'sem?vati vel'ard? ve m? beyneh?mel'az?z?l'gaff?r.
Allahtan ba?ka ilah yoktur. Birdir, ziyadesiyle kahredendir. G?klerin, yerlerin ve aras?ndakilerin Rabbidir. Azizdir ve kullar?n?n g?nahlar?n? affedendir.
(Ebu Davud, ?bn Habban, Hakim)

Elhamd? lill?hil'lez? ahy?na ba'dem? em?ten? ve ileyhin'n???r.
Bizi uyuduktan sonra uyand?ran Allah'a hamd olsun. ?ld?kten sonra onun huzurunda toplanaca??z.

Elhamd? lill?hillez? hal?kan nevme vel yakzate. Elhamd? lill?hillez? beasen? s?limen seviyyen e?hed? ennellahe yuhyil mevt? ve h?ve al? k?lli ?ey'in kad?r?n.
Uykuyu ve uyanmay? yaratan Allah'a hamd olsun. Selametle dosdo?ru kald?ran Allah'a hamdolsun. ??phesiz ?l?leri dirilten Allah'?n birli?ine ?ehadet ederim. O'nun her ?eye g?c? yeter.
(?bni-s-S?nni)

Elhamd? lill?hil'lez? redde aleyye r?hi ve ?f?ni f? cesed? ve ezine l? bizikrih.
Bana ruhumu geri veren, v?cudumu sa?l???na kavu?turan ve bana zikretmek i?in g?? veren Allah'a hamd olsun.
(?bni-s-S?nni)

S?bh?nel'lez? yuhyil'mevt? ve h?ve al? k?lli ?ey'in kad?r.
?l?y? dirilten Allah'? tesbih ederim. Onun her ?eye g?c? yeter.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im