Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 R?yas?nda Peygamberimizi G?rmek Dileyen | Dualar
 
 

R?yas?nda Peygamber Aleyhisselam'? g?rd???n? s?yleyen ki?i do?ru g?rm??t?r.

Zira hadiste buyurulmu?tur ki:
"Kim beni r?yada g?r?rse ger?ekten beni g?rm?? olur. ??nk? ?eytan ne benim, ne Kabe'nin k?l???na giremez."

Kaadi rah?mehullah dedi ki:
"Bu, Peygamber Aleyhisselam'? hayat?ndaki bilinen ?eklinde g?rd??? zaman bahis konusu olur."

Peygamber Aleyhisselam tam bir b?nyeye sahip idi. Y?z? ay gibi parlard?. Orta boylu idi.
K?rm?z? - beyaz kar???m? bir renge sahip idi. Geni? al?nl? di. Ka?lar? ince idi. ?ki ka? aras?nda bir damar vard? ki ?fkelendi?i zaman g?r?n?rd?.
Burnu g?zel bir ?ekilde kalk?k idi. G?zleri s?rmeli idi. Sakal? g?r idi. Yanaklar? d?z ve gayet g?zeldi. Dudaklar? b?y?k idi. Di?leri seyrek idi.
Boynu, mafsallar? ve parmaklar? uzundu. ?ki omuzu aras?nda n?b?vvet m?hr? vard?. Ayaklar? fazla tombul de?ildi.
Bu hilye-i saadete uymayan bir tarzda g?r?l?rse, yorumu ona g?re yap?l?r: Mesela O'nu k?se veya k?sa olarak g?r?rse, bu, ?eriat hususunda o ki?inin eksik davrand???na delalet eder."

?mam Yafii :
"?eyh Muhyiddin ?bnil A'rabi, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) r?yas?nda Arap mescidlerinden birinin zaviyesinde ?l? olarak g?rm?? ve ?rpermi?.

Gelip o yerin salihlerine r?yas?n? anlat?nca onlar ??yle demi?ler:

-Bu mescidi yapan sultan, mescidin o k?sm?n? sahibinin r?zas? olmadan gasbetmi?ti.

??te o k?s?mda Hz. Peygamber'in ?eriat? tatbik edilmedi?i i?in h?kmen ?ld?r?lm??t?r.

Bu sebeble, Resul?llah (S.A.V.) orada ?l? olarak r?yana girmi?tir."

?mam Mazeri :

"R?yada Hz. Peygamber (S.A.V.) kendi as?l k?l???nda da, ba?ka bir ?ekilde de g?r?lebilir.

Mesela onu beyaz sakall? olarak g?rmek de m?mk?nd?r.

R?yay? g?ren ki?i Hz. Peygamber'i beyaz sakall? zannetti?i i?in o ?ekilde r?yas?na girmi? olabilir."

Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurmu?tur.

"Kim, beni r?yada g?r?rse, uyan?kl?k halinde de g?recektir."

Yani, bu kendi asr?nda olur. Bu takdirde anlam? ??yle olur:

"Hen?z hicret etmeyen ki?i beni r?yas?nda g?r?rse, Allah, ona hicreti nasib eder. Gelir ve uyan?k halinde de beni g?r?r."

Baz?lar?na g?re: "Beni yakaza halinde (uyan?kl?kta) g?r?r" demek, yani, halinde, hen?z ?lmeden g?r?r demektir; ki, bu ehlince ma'lumdur.

Yazar bu (yakaza) kelimesini ??yle a??klam??t?r:

Yani: "Beni tan?d??? ?ekilde, veya ondan daha g?zel bir halde g?r?r" demektir.

Buradaki uyan?kl?ktan kas?d ahiretteki uyan?kl?kt?r.

Nitekim Peygamber Aleyhisselam bunu ?u m?barek hadisi ile a??klam??lard?r:

"?nsanlar uykudad?rlar. ?ld?kleri zaman uyan?rlar."

Orada O'nu g?rmek demek, O'nun yan?nda olarak O'nu g?rmek demektir.

?mam Mazeri (rah?mehullah) der ki:
"Beni g?ren, beni ger?ekten g?rm?? olur" demek; "Beni, ?ekil ve s?fat?m hakk?nda nas?l inanc? varsa ?yle g?r?r" demektir.

"?eytan, benim k?l???ma giremez."

Bu yaln?z Peygamberimiz'e (aleyhisselam) mahsus de?ildir. ?eytan di?er peygamberlerin k?l???na da giremez.

Ne r?yada, ne de r?ya d???nda, ?eytan peygamberlerin ?ekline kat'iyyen b?r?nemez.

??nk?, girdi?i takdirde, Hak ile bat?l birbirine kar???r, ay?rdedilemez hale gelir.

Hatta ?eytan, melek, Ka'be, g?ne?, ay ve beyaz bulut ?ekline bile giremez. Mushaf ?eklinde de g?r?nemez.

??nk? bunlar birer hidayet me?'aleleridir...

1- R?yas?nda Resul-i Ekrem'i g?rmek isteyenler ?ok?a salat-u selam getirsin ve ?u duay? okusun.

Allah?mme rabbel beledil har?mi ve??ehril har?mi vel h?lli verrukni vel-makam...?kra' al? r?hi Muhammedin minnes-sel?m
Ey ?u de?erli beldenin ve aylar?n, Mikat ile Harem aras?ndaki yerin, R?kn'?n ve Makam-? ?brahim'in Rabbi. Bizden Muhammed'in (S.A.V.) ruhuna selam oku (s?yle)!

2- Hasan el-Basri (R.A.)'?n tavsiyesine g?re:

Yats? namaz?ndan sonra d?rt rekat namaz k?l?p, her rekat?nda Fatiha'dan sonra birer def'a (Duha, ?n?irah, Kadr ve Zilzal) surelerini okursa, ondan sonra y?z kere Allah'a isti?farda bulunsa, y?z kere Peygambere salavat getirse ve y?z kere de (L? havle vela kuvvete ill? bill?hil aliyyil-az?m) derse r?yas?nda Hz. Peygamber (S.A.V.)'i in?aallah g?r?r.

3- Hz. Ali ve Hz. ?mer (R.Anh?ma), Abher namaz?n? k?lan kimselerin Peygamber Efendimizi g?receklerini m?jdelemi?lerdir.

Abher Namaz? d?rt rekatt?r ve bir selam ile eda olunur.
Her rekatta Fatiha'dan sonra, on kere Kadr Suresi (?nna enzelnah?...) okunur ve onbe? kere de (S?bh?nallahi velhamd? lillahi ve L? ilahe illallahu Vallahu Ekber) dendikte sonra rukua var?l?r, ruku da ?? kere (S?bhane Rabbiyel aziym) tesbihinden sonra, (S?bhanallahi velhamd?...) tesbihi tekrarlan?r ve rukudan ba??n? kald?r?nca ?? kere, secdeye var?l?p (S?bhane Rabbiyel al?)'dan sonra ?? kere, ikinci secdede ayn? ?ekilde tekrarlanarak bu ?ekilde d?rt rekat tamamlan?r. Selam verildikten sonra hi? konu?madan on def'a daha Kadr Suresi okunur. (S?bhanellahi velhamd?...) tesbihi otuz?? kere tekrarlan?r.

Cezellah? ann? Muhammeden m? h?ve ehl?h?
Allah bizden, Muhammed'e ehil oldu?u m?kafat? versin.

denilerek namaz bitirilir.

Hz. ?mer (R.A.) "Kim bu namaz? k?larsa can verirken kat'iyyen susamaz. Kabri g?l ve yasemin ile s?slenir. Etraf?nda nergis ?i?e?i biter. Kabrinden kalkarken keramet tac? giydirilir. Halas ve ikram bereketiyle tam on iki bin melek onu kar??lar. Melekler, peygamberler ve el?iler saf?nda olur. Ona istedi?i kadar ?efaat (etme) yetkisi verilir."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi r?yada g?rebilmek i?in a?a??daki usul H?z?r Aleyhisselam'dan tarif edildi?i rivayet edilmi?tir..

Yats? namaz?ndan sonra secdeye var?larak, 7 def'a:

Esta?firull?hel aziyme ve et?b? ileyh

'den sonra 7 def'a:

S?bh?nell?hi velhamd?lill?hi vel? il?he illallahu vellahu ekber

'den sonra 7 def'a:

L? havle vel? kuvvete ill? bill?h

diyerek secdeden kalk?l?r. Eller huzur-u ilahiye a??larak, 3 def'a:

"All?h?mme y? Rabbi y? Rabbi y? Rabb? y? Rahm?ne'dd?nya ve rahimel?hireti ve rahimeh?m? il?helevvel?ne ve'l-?hirine y? erhame'r-r?him?ne y? Hayy? y? Kayy?m? y? zel-cel?li velikr?mi salli al? Muhammedin ve al? ve erini Seyyiden? Muhammeden filmen?mi va?firl? birahmetike y? Rabbi."

Bu dua da bitince Vitir namaz? k?l?n?r, yata?a yat?ncaya kadar salavat-? ?erife getirilir, yatakta da sa? taraf'a yat?larak y?z k?bleye kar?? ?evrilir. Uyuyancaya kadar salavat-? ?erife ve zikir ile me?gul olunur. ?n?aallah Peygamberimiz (SAV) efendimizi g?rmek nasip olur.

4- ?mam Nesefi'nin (RA) "Fedail?'l-A'mal" kitab?nda tecr?be edildi?i ifade edilerek;
"Kim, Cum'a gecesi bin kere Kurey? suresini okuyup abdestli yatarsa, Peygamber Aleyhisselam'? r?yas?nda g?r?r ve b?t?n dileklerine kavu?ur." denilmi?tir. Allah-u alem.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im