Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Uykusuzlu?u Gidermek ??in | Dualar
 
 

??phesiz muttakiler Rabb'lar?n?n kendilerine vermi? oldu?unu alm?? olarak cennetlerde ve p?narlardad?rlar. ??nk? onlar bundan evvel iyi amel edenlerdir. Onlar gecenin (ancak) az bir k?sm?nda uyurlard?. Seher vakitlerinde de onlar isti?far edenlerdi.
(ez-Zaniyat: 15-18)

Gece yar?s? ge?tikten sonra Hakk Teala semaya tecelli edip g?n do?ana dek ??yle seslenir. "Bir?ey isteyen yok mu? Ona iste?ini vereyim. Yalvaran yok mu? Yalvar???n? kabul edeyim. Ba??? dileyen yok mu? Ba???layay?m.

Resul-i Ekrem (S.A.V.), ?mmetini gece ibadetine te?vik etmi?tir. Tehecc?d namaz?n?n faziletini ve en feyizli zaman?n? da, ?u Hadis-i ?erifte bize bildirmi?tir.
"Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namaz?d?r. Geceyi ikiye b?lersen son b?l?m?, ??e b?lersen orta b?l?m? en faziletli zamand?r."
(M?slim)

Peygamber Efendimiz tehecc?d namaz?na kalkt?klar? zaman a?a??daki dualar? okurlard?:

Allah?mme cel f? k?lbi n?ran ve f? lis?n? n?ran ve f? basar? n?ran ve f? sem'? n?ran ve an yemini n?ran ve an yes?ri n?ran ve min fevki n?ran ve min tahti n?ran ve em?m? n?ran ve min half? n?ran ve ce?ll? f? nefs? n?ran ve azimli n?ran.
Allah?m kalbimi nurland?r. Dilimi, g?z?m?, kula??m? nurdan eyle. Sa??m?, solumu, ?n?m?, arkam?, alt?m?, ?st?m? (her taraf?m?) nur k?l. Nefsimi nurland?r, nurumu ?o?alt.
(Buhari, M?slim)

All?h?mme lekel'hamd? ente kayyim?s'sem?vati vel'ard? ve men f?hinne ve lekel'hamd? ve leke melik?s'sem?vati vel'ard? ve men fihinne ve lekel'hamd? ente n?r?s'sem?vati vel'ard? ve men f?hinne ve lekel'hamd? entel'hakku ve va'd?kel'hakku ve lik??ke hakkun ve kavl?ke hakkun vel'cennet? hakkun venn?ru hakkun vennebiyy?ne hakkun ve muhammed?n sall?llahu aleyhi ve selleme hakkun vess?at? hakkun, All?h?mme leke eslemt? ve bike ?ment? ve aleyke tevekkelt? ve ileyke enebt? ve bike h?samt? ve ileyke h?kemt? fa?firl? m? kaddemt? ve m? ahhart? ve m? esrert? ve m? a'lent? entel'mukaddimu ve entel'muahhiru l? il?he ill? ente ve l? havle ve l? kuvvete ill? bill?h.
Allah?m! Hamd sanad?r. ?yle ki, g?klerin, yerin ve i?indekilerin m?debbini, maliki ve nuru sensin. (Nurunla ayd?nlan?r) Yine b?t?n hamd senin i?indir, ki haks?n. Vaad?n hak (ahirette), sana kavu?mak hak, s?z?n hak, cennetin, cehennemin hak, peygamberlerin hakt?r. Ve Muhammed (S.A.V.) hak, k?yamet g?n? hakt?r.
Allah?m! Sana teslim oldum. Sana inand?m, tevekk?l ettim, y?neldim. Sadece sana g?venerek d??manlar?nla m?cadele ettim ve aram?zda seni hakem k?ld?m.
?lahi! ?nce i?ledi?im ve gelecekte i?leyebilece?im, gizli, a??k g?nahlar?m? ma?firet et. (Kullar?na verece?n m?kafat ve cezay?) ?ne alacak ve geri b?rakt?racak ancak sensin. Senden ba?ka ilah yoktur, ancak sen vars?n ve kuvvet ve kudret ancak sendedir

 
Tehecc?d Namaz? Nas?l K?l?n?r?

?ki rekatta bir selam vermek ?zere g?c?n yetti?i kadar k?l?nabilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) en ?ok sekiz ve oniki rekat k?lm??t?r. Gece namaz?n? s?rekli k?lmaya ba?lad?ktan sonra terketmemelidir. Bu Peygamberin yasaklad??? bir i?tir ve dolay?s? ile mekruhtur. Mamafih, hasta kimselerin gece namaz?n?, k?sa bir s?re i?in, terketmesine izin verilmi?tir. Tehecc?d namaz?n? bir, iki g?n arayla k?lmak da m?mk?nd?r.

Rek'atlarda, Ayet-?l K?rsi, Amene'r Rasul? okunabilir.Her rek'atta Fatiha'dan sonra ?? ihlas-? ?erif okunarak da Tehecc?d namaz? k?l?nabilir.

Namazdan sonra tesbih ?ekilerek dua edilir. Daha sonra ise sabah namaz?na kalkmak ?zere s?nnete uygun ?ekilde yat?l?r. Veya i? ve s?hhati m?sait olanlar sabah namaz?na kadar salavat, isti?far dua, zikir ve hamd ile me?gul olur. Sabah namaz?n? eda ettikten sonra tekrar hi? konu?madan i?rak namaz? vaktine kadar zikrederek bekler ve i?rak namaz?n? k?ld?ktan sonra yatar. Bunda bir hac ve bir umre sevab? vard?r. Yapabilene ne mutlu.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im