Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Hz. Peygamber'in Yatacaklar? Zaman Okudu?u Dualar | Dualar
 
 

Allah?mme rabbes'sem?v?ti vel'ard? ve rabbel'ar?il'az?m, rabben? ve rabbe k?lli ?ey'in f?likal'habbi ven'nev? ve m?nzilet'tevr?ti vel'inc?ili vez'zeb?ri vel'f?rk?n? e?z? bike min ?erri k?lli ?ey'in ente ?hiz?n bin?siyetih, All?h?mme entel'evvel? feleyse kableke ?ey'?n ve entel'?hiru feleyse ba'deke ?ey'?n ve entez'z?hiru feleyse fevkake ?ey'?n ve entel'b?t?nu feleyse d?neke ?ey'?n akdi anned'deyne vea?nin? minel'fakr.
Ey g?klerin, yerin ve ar?-i az?min Rabbi olan Allah'?m! Ey her ?eyin Rabbi; ?r?nlerin tane ve meyvelerin ?ekirde?ini yaratan, Tevrat'?, Zebur'u, ?ncil'i ve Furk?n'? indiren sensin. Her ?eyin ?errinden sana s???n?r?m ki hepsini kahretme?e K?dir'sin. Evvel sensin, senden ?ncesi yoktur. Ah?r sensin senden sonras? yoktur. Zahir sensin, senin ?st?nde bir?ey yoktur. B?t?n sensin, niteli?ine kimse eremez. Bor?lar?m?z? tamam(?n? ?demeyi nasib) eyle ve bizi fakirlikten koru ey Rabbimiz!)
(M?slim ve Tirmizi)

Elhamd? lill?hil'lez? at'amen? ve sek?n? ve kef?n? ve ?v?n? fekem mimmen l? k?fiye leh? ve l? m?'viye
Bizi yediren, i?iren, ihtiya?lar?m?z? gideren, bize bar?nacak yer ihsan eden Allah'a hamd olsun. (Muhta? olan) ?yle kimseler var ki, onlara ac?y?p bakan yok.
(M?slim)

Allah?mme bismike em?t? ve ahy?
Allah'?m! Senin ismini anarak uyur ve senin ismini anarak uyan?r?m.
(Buhari ve Tirmizi)

Allah?mme bismike rabbi veda't? cenb? fa?firli zenb?.
Allah'?m! Senin isminle yan taraf?m? yata??ma koydum. G?nahlar?m? afv eyle.
(?bn es-S?nni)

All?h?mme f?t?ras'semav?ti vel'ard? ?limel'?aybi ve?'?eh?deti rabbe k?lli ?ey'in ve mel?keh? e?hed? en l? il?he ill? ente e?z? bike min ?erri nefsi ve min ?erri'?-?eyt?ni ve ?irkih.
Ey g?kleri ve yeri yaratan, gizli ve a??k olan? bilen, her ?eyin Rabbi ve sahibi olan Allah?m! Senden ba?ka ilah olmad???na ?ahidlik ederim. Nefsimin ve ?eytan?n ?errinden ve ?irke d??mekten sana s???n?r?m.
(Ebu Davud ve Tirmizi)

Bismike Rabbi veda' t? cenb? ve bike erfauh? in emsekte nefs? ferhamh? ve in erselteh? fahfazh? bim? tahfezu bih? ib?de-kess?lihin.
Rabbim, ancak senin isminle yan taraf?m? yata??ma koydum. Senin isminle de kald?r?r?m. E?er can?m? alacaksan bana rahmet et. E?er hayat?m? idame ettireceksen, hayat?m? salih kullar?n? muhafaza etti?in himayenle muhafaza buyur.
(Buhari)

All?h?mme k?n? az?beke yevme teb'as? ib?dek.
Allah?m! Kullar?n? tekrar diriltti?in g?n beni azab?ndan koru.
(Tirmizi
)

Bismill?hillez? l? yedurru measmih? ?ey'?n fil'ard? ve l? fissem?i veh?ves 'sem?u'l al?m.

deyip, sonra istenilen duay? yapmak da m?stehapt?r.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im