Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Dualar
 
 
Hz. Peygamber'in Yatacaklar? Zaman Okudu?u Dualar

Allahümme rabbes'semâvâti vel'ard? ve rabbel'ar?il'azîm, rabbenâ ve rabbe külli ?ey'in fâlikal'habbi ven'nevâ ve münzilet'tevrâti vel'incîili vez'zebûri vel'fürkânî eûzü bike min ?erri külli ?ey'in ente âhizün binâsiyetih, Allâhümme entel'evvelü feleyse kableke ?ey'ün ve entel'âhiru feleyse ba'deke ?ey'ün ve entez'zâhiru feleyse fevkake ?ey'ün ve entel'bât?nu feleyse dûneke ?ey'ün akdi anned'deyne vea?ninâ minel'fakr.

Ey göklerin, yerin ve ar?-i az?min Rabbi olan Allah'?m! Ey her ?eyin Rabbî; ürünlerin tane ve meyvelerin çekirde?ini yaratan, Tevrat'?, Zebur'u, ?ncil'i ve Furkân'? indiren sensin. Her ?eyin ?errinden sana s???n?r?m ki hepsini kahretme?e kaadirsin. Evvel sensin, senden öncesi yoktur. Ahîr sensin senden sonras? yoktur. Zahir sensin, senin üstünde bir?ey yoktur. Bât?n sensin, niteli?ine kimse eremez. Borçlar?m?z? tamam(?n? ödemeyi nasib) eyle ve bizi fakirlikten koru ey Rabbimiz!)
(Müslim ve Tirmizi)

Peygamber Efendimizin Sabah Okudu?u Dualar

Allâhümme innî esbahtü ü?hidüke ve ü?hidü hamelete ar?ike ve melâiketeke ve cemîa halk?ke bienneke entel'lâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ ?erîke leke ve enne muhammeden abdüke ve resûlüke.
Allah'?m sabahlad?m. Sen ve ar??n? götüren meleklerle, di?er bütün melekler, bütün yaratt?klar?n?n ?ahidim olsun: ?üphesiz senden ba?ka ilah yoktur, ancak sen vars?n. Birsin ve benzerin yoktur. Muhammed kulun ve Resûlündür.
(Buhari, Ebû Davûd)

Rüyas?nda Peygamberimizi Görmek Dileyen

Rüyas?nda Peygamber Aleyhisselam'? gördü?ünü söyleyen ki?i do?ru görmü?tür.

Zira hadiste buyurulmu?tur ki:
"Kim beni rüyada görürse gerçekten beni görmü? olur. Çünkü ?eytan ne benim, ne Kabe'nin k?l???na giremez."

Kaadî rah?mehullah dedi ki:
Bu, Peygamber Aleyhisselam'? hayat?ndaki bilinen ?eklinde gördü?ü zaman bahis konusu olur.

Peygamber Aleyhisselam tam bir bünyeye sahip idi. Yüzü ay gibi parlard?. Orta boylu idi.
K?rm?z? - beyaz kar???m? bir renge sahib idi. Geni? al?nl? di. Ka?lar? ince idi. ?ki ka? aras?nda bir damar vard? ki öfkelendi?i zaman görünürdü.
Burnu güzel bir ?ekilde kalk?k idi. Gözleri sürmeli idi. Sakal? gür idi. Yanaklar? düz ve gayet güzeldi. Dudaklar? büyük idi. Di?leri seyrek idi.
Boynu, mafsallar? ve parmaklar? uzundu. ?ki omuzu aras?nda nübüvvet mührü vard?. Ayaklar? fazla tombul de?ildi.
Bu hilye-i saadete uymayan bir tarzda görülürse, yorumu ona göre yap?l?r: Mesela O'nu köse veya k?sa olarak görürse, bu, ?eriat husûsunda o ki?inin eksik davrand???na delalet eder."

Gece Uykudan Uyan?ld???nda Okunacak Dualar

Daha önceleri tarif edildi?i gibi abdestli olarak zikir ve ibadet hali üzerine yatan müslüman gece namaz? ibadeti için kalkabilecektir.
"Baz? alimler yats?dan sonra gece geç vakitlere kadar oturup lûzumsuz konu?may? ho? kar??lamam??lard?r."

Çünkü Peygamber Aleyhisselam yats?dan önce uyumay? ve yats?dan sonra da konu?may? yasak etmi?lerdir. (El Bustan)

Hz. Ömer (R.A.) yats?dan sonra;
"Haydi, evinize dönün! Belki Allah sizi bir namaz veya teheccüd ile r?z?kland?r?r" derdi.

Baz? alimler de yats?dan sonra ilmi konularda veya dostluk kurmak için sohbet etmeyi mübah saym??lard?r.

Bunun için uyanan ki?i elinden geldi?ince a?a??daki dualardan arzu etti?ini okuyabilir.

Uykuda Korkmamak ve Kötü Rüya ?çin

Katade (R.A.) Rasûlullah'dan (S.A.V.) :
"Salih rüya Allah'tand?r. Kötü rüya ise ?eytandand?r.
Onun için, biriniz sevdi?i bir rüya görürse sevdi?i kimseden ba?kas?na anlatmas?n.
Sevmedi?i bir rüya görürse, onun ve ?eytan?n ?errinden Allah'a s???ns?n. Üç kere tükürsün. Kimseye anlatmas?n. O rüya ona asla zarar veremez.
"

Uykusuzlu?u Gidermek ?çin Dualar

Allâhümme gâretin' nücûmu ve hedeetil'uyûn, ve ente hayyün kayyûm, lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm, yâ hayyu yâ kayyûmü ihdi leylî ve enim aynî.
Allah?m, y?ld?zlar ortaya ç?kt?. Uyan?k gözler uykuyla sükûn buldu. Allah?m sen Hayy ve Kayyûmsun, ne uyuklar, ne uyursun. Ey Hayy ve Kayyûm, bu gecemi bana ihsan et, uyut.
(Taberani)

Gece ?badeti ve Teheccüt Namaz?

?üphesiz muttakîler Rabb'lar?n?n kendilerine vermi? oldu?unu alm?? olarak cennetlerde ve p?narlardad?rlar. Çünkü onlar bundan evvel iyi amel edenlerdir. Onlar gecenin (ancak) az bir k?sm?nda uyurlard?. Seher vakitlerinde de onlar isti?far edenlerdi.
(ez-Zaniyat: 15-18)

Gece yar?s? geçtikten sonra Hakk Teala semaya tecellî edip gün do?ana dek ?öyle seslenir.
"Bir?ey isteyen yok mu? Ona iste?ini vereyim. Yalvaran yok mu? Yalvar???n? kabul edeyim. Ba??? dileyen yok mu? Ba???layay?m."

Resûl-i Ekrem (S.A.V.), ümmetini gece ibadetine te?vik etmi?tir. Teheccüd namaz?n?n faziletini ve en feyizli zaman?n? da, ?u Hadis-i ?erifte bize bildirmi?tir.
"Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namaz?d?r. Geceyi ikiye bölersen son bölümü, üçe bölersen orta bölümü en faziletli zamand?r."
(Müslim)

?stihare Namaz? ve Duas?

Yap?lmas? dü?ünülen herhangi bir i?in hay?rl? olup olmayaca??n? anlamak için "istihâre" yap?l?r. ?mâm-? Birgivi'nin (K?rk Hadis)indeki yirmibirinci Hadise göre her mü'minin istihâre yapmas? sünnettir. ?stihâre namaz?n? ba?kas?na k?ld?rmak sünnet de?ildir. Çünkü bedenle yap?lan ibâdetleri ba?kas?na yapt?rmak câiz de?ildir.

?stihâre yapmak için evvela iki rek'at namaz k?l?n?r. Birinci rek'at?nda Fatiha Sûresinden sonra Kâfirun Sûresi okunur. ?kinci rek'at?nda Fatiha Sûresinden sonra ?hlâs Sûresi ard?ndan a?a??daki duâ okunur.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im