Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 ?stihare Namaz? ve Duas? | Dualar
 
 

Yap?lmas? d???n?len herhangi bir i?in hay?rl? olup olmayaca??n? anlamak i?in "istihare" yap?l?r. ?mam-? Birgivi'nin (K?rk Hadis)indeki yirmibirinci Hadise g?re her m?'minin istihare yapmas? s?nnettir. ?stihare namaz?n? ba?kas?na k?ld?rmak s?nnet de?ildir. ??nk? bedenle yap?lan ibadetleri ba?kas?na yapt?rmak caiz de?ildir.

?stihare yapmak i?in evvela iki rek'at namaz k?l?n?r. Birinci rek'at?nda Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunur. ?kinci rek'at?nda Fatiha Suresinden sonra ?hlas Suresi ard?ndan a?a??daki dua okunur.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bir Hadis-i ?eriflerinde ??yle buyuruyorlar:
"Sizden biriniz bir i?i yapmay? d???nd??? zaman, farzdan ba?ka iki rek'at namaz k?ls?n, sonra ??yle desin."

Bismi'll?hi'r-Rahm?ni'r-Rah?m
Subh?neke m? abedn?ke hakka ?badetike y? ma'b?d. Subh?neke m? arefn?ke hakka ma'rifetike ya ma'ruf. S?bh?neke m? ?ekern?ke hakka ??krike y? me?k?r. Subhaneke ma zekern?ke hakka zikrike ya mezkur. All?humme leke'l hamd? hamden yuv?f? niameke ve yuk?f? mezideke nahmed?ke bi cem?? meh?midike m? alimna minh? ve m?'lem na'lem ve ne?kuruke ala cem?? niamike ma alimna minha ve ma'lem na'lem ve al? k?lli h?lin y? muhavvile'l h?li havvil h?len? il? ahsenil h?li.(1)

Allahumme salli al? Muhammedin en-nebiyyi'l-ummiyyi ve al? ?li Muhammedin ve ezvacih? ve zurriyyetih? kem? salleyte al? ?brah?me ve al? ?li ?br?h?me..(2)

Allahumme inn? esteh?ruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudretike ve es'eluke min fadlike'l-?z?m. Feinneke takdiru vel? akdiru ve ta'lemu vel? a'lemu ve ente all?mu'l-?uy?b. Allahumme in kunte ta'lemu enne h?z?'l-emre hayrun l? f? d?n? ve me??? ve ?kibeti emr? ?cili emr? ve ?cilih? fa'kdirhu l? ve yessirhu l? summe b?rik l? f?h. Ve in kunte ta'lemu enne h?z?'l- emre ?errun l? f? d?n? ve me??? ve ?kibeti emr? ?cil? emri ve ?cilihi fa'srifhu ann? va's-rifn? anhu va'kdir liye'l-hayra haysu k?ne summe ardin? bih. (3)

Rahman ve Rahim olan Allah'?n ad?yla.
Seni (noksanl?klardan) tenzih ederiz; biz gere?i ?zere Sana ibadet edemedik, ey Mabud. Seni tenzih ederiz, Seni gere?i ?zere bilemedik ey Ma'ruf. Seni tenzih ederiz, gere?i ?zere sana ??kredemedik ey Me?kur. Seni tenzih ederiz, gere?i ?zere seni zikredemedik ey Mezkur.

Allah'?m! Sana ?yle hamd olsun ki, verdi?in nimetlere ve ziyadesiyle verece?ine kar??l?k olsun. B?t?n hamd ?e?itleri ile sana hamd ederiz; bildiklerimizle ve bilmediklerimizle... Her hal ?zere de sana hamd ederiz.

Ey halleri de?i?tiren! Bizim halimizi en g?zel hale ?evir.

Allah?m, ?mmi peygamber Muhammed'e ve Muhammed'in ?mmetine, zevcelerine, soyuna rahmet et. ?brahim'e ve ?brahim ?mmetine de. Allah?m, ben Senin ilmin gere?ince Senden hay?r istiyorum ve Senin kudretinle Senden kuvvet istiyorum, Senin b?y?k fazl?ndan diliyorum. ??nk? Senin g?c?n her ?ey'e yeter, benim g?c?m ise yetmez. Sen her?eyi bilirsin, ben ise bilmem. Sen b?t?n gayblar? kemal ?zere bilensin. Allah?m.

E?er bu tasarlad???m (... ?u i?im) dinim hakk?nda, ya?ay???m?n ve i?imin ak?beti hakk?nda hay?rl? ise ki onu Sen bilirsin ya Rabb! O zaman onu bana kolayla?t?r ve nasib eyle.

E?er bu i?, dinim hakk?nda, hayat?m?n ve i?imin ak?beti hakk?nda hay?rl? de?ilse ki onu da Sen bilirsin ya Rabbim, o zaman da onu benden, beni de ondan ?evir, hay?r nerde ise onu bana nasib et, sonra beni ona raz? k?l."

Bu duadan sonra abdestli olarak k?bleye kar?? yat?l?r. Uyuyana kadar zihin ve kalp Allah (C.C.) kelam?yla, zikriyle me?gul olmal?d?r. R?yada beyaz, ye?il veya hayra delalet eder mahiyette bir ?ey g?rmek, niyetlenilen i?in hay?rl? olaca??na delalettir. Buna mukabil siyah, k?rm?z? yahut ?erri ifade eden bir ?ey g?r?l?rse d???n?len i?in iyi olmayaca?? manas? ??kar. Birinci gecede yukar?da i?aret edilenlerden bir ?ey g?r?lmezse, ikinci ve ???nc? gecelerde de istihare yap?l?r. B?yle durumlarda yedi gece istihareye yat?l?r. Hadis-i ?erifte de b?yle buyurulmu?tur. ?ayet 7 gece de r?yada bir ?ey g?r?nmezse, kalbe gelen ilk ilham ile hareket edilmesi gerekti?inin hay?rl? olaca?? bildirilmi?tir

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im