Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 R?ya Nedir? | Tabir ?lmi | Tabirci Nas?l Olmal?d?r?
 
 

Hadis-i ?erifte beyan olundu?u ve b?y?k alimlerin a??klamalar?na g?re r?ya ?? nevidir.

1- Rahmani R?ya: Allah-? Teala Hazretleri taraf?ndan kullara m?jde veya ikaz mahiyetindeki r?yalar.
2- ?eytani R?ya: Uyku halinde, ?eytan?n delaleti ile g?r?len ?slama muhalif korkun? ve ?irkin r?yalar.
3- Adgas ve ahlam: ?nsan?n fazla yemekten dolay? midesindeki dolgunluktan humma gibi bir hastal???n tesirinden veya zihnin me?guliyetinden dolay? ortaya ??kan r?yalar.

Tabir ?lmi

R?ya tabiri ?eriatte makbul ve ?erefli ilimlerdendir. Buna delalet eden ayet-i Kerime ve Hadis-i ?erif pek ?oktur. Bir ?ok alim de bu konuda ayn? kavle varm??t?r.

"R?ya, g?k ve yer aras?nda muallaktad?r. Tabir olundu?u zaman o tabir ?zerine d??er" buyurulmu?tur.

Binaenaleyh r?ya tabiri ?ok m?himdir. Baz?lar? "r?ya, tabiri ile d??er" demi?lerse de bu usul?ne uygun ve do?ru tabir iledir. Yoksa cahil ve r?ya tabirine vak?f olmayan kimselerin "bu adgas ve ahlam"d?r demeleriyle d??mez. ??nk? Aziz-i M?sri'n?n g?rd??? r?ya, evvel emirde celbeyledi?i tabircilerin, azgas (adgas) ve ahlamd?r demeleriyle d??memi?, Hz.Yusuf'un (AS) tabiri ile aynen zuhur etmi?tir.

Tabirci Nas?l Olmal?d?r?
Tabirci; alim, anlay??l?, idrak sahibi, zeki, yalandan uzak, amelleri ve fiilleri g?zel, dindar, tabir ilmine vak?f, r?yay? sahibinin durumuna ve makam?na g?re tabir edebilecek, dolay?s?yle Kur'an'a ve Hadis ilmine vak?f, alimlerin kararlar?n? derinli?ine inceleyebilecek biri olmal?d?r.
 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im