Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 R?ya Nedir? | Tabir ?lmi | Tabirci Nas?l Olmal?d?r?
 
 

Hadis-i ?erifte beyan olundu?u ve b?y?k alimlerin a??klamalar?na g?re r?ya ?? nevidir.

1 - Rahmani R?ya: Allah-? Teala Hazretleri taraf?ndan kullara m?jde veya ikaz mahiyetindeki r?yalar.

2- ?eytani R?ya: Uyku halinde, ?eytan?n delaleti ile g?r?len ?slama muhalif korkun? ve ?irkin r?yalar.

3- Adgas ve ahlam: ?nsan?n fazla yemekten dolay? midesindeki dolgunluktan humma gibi bir hastal???n tesirinden veya zihnin me?guliyetinden dolay? ortaya ??kan r?yalar.

Tabir alimlerinden ?bn-i Sirin demi?tir ki: Sa? taraf? ?zerine yatan bir adam Allah (CC)'?n emriyle r?ya g?r?r. Bu ger?ek r?yad?r. Tabiri er ge? ??kar.

Sol taraf?na yatan veya arka ?st? uyuyan kimse, ruhlar vas?tas?yla r?ya g?r?r. Bunlar?n ekserisi ??kar. Y?z? koyun yatan insan?n g?rd??? r?ya, adgas ve ahlam olup kesinlikle ehemmiyetsizdir. Tabire de?mez.

Yine tabir alimlerinin ?zerinde ittifak ettikleri bir husus ?udur: En kuvvetli r?yalar, ilkbahar ve yaz aylar?nda g?r?l?r. Sonbahar ve k?? mevsiminde g?r?len r?yalar daha zay?ft?rlar. Sabaha kar?? ve ??le uykusundaki r?yalar pek ?abuk zuhur ederler. Gecenin ilk vakitlerinde g?r?len r?yalar ise, en ge? ??kan r?yalard?r. Bunlar?n tabiri yirmi sene bile gecikebilir. Mesela Yusuf (AS)'?n r?yas?, tam yirmi sene sonra ger?ekle?mi?tir.

R?ya bazen g?ren ?ah?s i?in bazen de evlatlar? ve torunlar?nda zuhur eder. Bir r?yan?n delalet etti?i mana, uzun zaman sonra ger?ekle?ebilir. Fakat, Rahmani dolay?s?yla sahih (halis) r?yad?r.

Rahmani ve ?eytani R?ya

Rahmani ve ?eytani ehemmiyetsiz r?yalar? ay?rabilmek i?in ?u cihetlere dikkat edilmelidir.

Rahmani R?yalar: Cenab-? Hakk, b?y?k peygamberler, Ar?, K?rsi, Cennet, Cehennem, Ashab-? Kiram, b?y?k alimler, Beyt'?l Mukaddes, Beyt'?l Haram, Kur'an-? Kerim, mukaddes kitaplar ve Hadis-i ?erif gibi dinen makbul olan ?eyleri ihtiva eden r?ya, Rahmani r?ya olarak vas?fland?r?l?r. Bunlar iki k?s?md?r:

Biri m?jde kabilindendir. Di?eri ise Cenab-? Hakk'?n kulunu ikaz etmek ?zere g?sterdi?i r?yalard?r. Rahmani r?ya karmakar???k olmaz. A?ikard?r. Uyand?ktan sonra da tamamiyle hat?rlan?r. Bu gibi r?yalar i?in "n?b?vvetin (peygamberli?in) k?rkalt? c?z'?nden biridir. Hazret-i Allah'?n kullar?na uykuda vahyidir" buyurulmu?tur.

?eytani R?yalar: M?sl?manlar? ibadete ve hayra te?vik etmeyen k?t?l?klerden al?koymayan alelade r?yalard?r. Baz?lar? zuhur eyledi?inden tabir edilir. Ancak, daima hayra yorulmal?d?r. ?eytani r?yalarda dikkat edilecek husus, karmakar???k olmamalar? ve zihni ?ok me?gul eden ?eylere temas etmemeleridir.

Adgas ve Ahlam: Karmakar???k, g?nl?k me?guliyetlerle alakal? ve uyan?ld??? zaman unutulan, zihinde hayal meyal kalan r?yalard?r. Bunlar tabir edilmez. Mesela g?nd?z bir kedi ile ?ok?a me?gul olan bir adam?n r?yas?nda aslan g?rmesi, a? karn?na uyuyan bir insan?n r?yada ?e?itli yemekler yemesi yahut susuz kalm?? birinin uyku aleminde buzlu sular ve ?erbetler i?mesi vb." adgas ve ahlamdir.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im