Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Tabirci Nas?l Olmal?d?r? | R?ya Nedir? | Tabir ?lmi
 
 

Tabirci; alim, anlay??l?, idrak sahibi, zeki, yalandan uzak, amelleri ve fiilleri g?zel, dindar, tabir ilmine vak?f, r?yay? sahibinin durumuna ve makam?na g?re tabir edebilecek, dolay?s?yle Kur'an'a ve Hadis ilmine vak?f, alimlerin kararlar?n? derinli?ine inceleyebilecek biri olmal?d?r.

Tabirci r?yay? yorumlarken, r?ya sahibinin hal ve ?an?n? g?z ?n?nde bulundurmal?d?r. Mesela bir padi?ah?n veya vezirin r?yas?n?, ayn? r?yay? g?ren bir fakirin ve esnaf?n r?yas? gibi tabir etmek do?ru de?ildir. ??nk? bir ?ehzadenin beyaz bir ata binmesi, onun padi?ah olaca??na delalet eder. Buna mukabil halktan birinin beyaz bir ata binmesi, onun padi?ah olaca??na i?aret de?ildir. Belki r?ya sahibi bir yerden iyilik g?r?r ve ni'mete kavu?ur. Binaenaleyh tabirci bu hususlar? fark etmeye muktedir olmal?d?r.

?nsan r?yas?n? her ?n?ne gelene anlatmamal?d?r. Bu do?ru de?ildir. Hatta her r?ya tabirciye bile s?ylenmez ve tabir edilmez. R?ya bilhassa d??mana, hasete ve cimriye tabir ettirmek do?ru de?ildir. Yukar?da belirtilen vas?flara sahip bir tabirci olmad??? takdirde, insan r?yas?n? kendi kendine ve hayra yormal?d?r. D?nyada g?r?lmesi muhtemel b?t?n r?yalar?, tabirnamelerde aynen bulmak, imkans?zd?r.

?irkin ve korkun? bir r?ya g?ren kimse, uyand??? zaman Euz?billahimine? ?eytanirracim Ya Rabbi bu r?yan?n ?errinden sana s???n?r?m" demelidir. B?yle ?irkin bir r?ya kimseye s?ylenmemeli ve tabire kalk???lmamal?d?r.

?nsan bazen r?yas?n? r?yada birine tabir ettirir. Bu do?ru, s?hhatli bir tabir olur. Dolay?s?yle uyand?ktan sonra tekrar tevil ettirmeye luzum yoktur.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im