Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Tabir ?lmi | R?ya Nedir? | Tabirci Nas?l Olmal?d?r?
 
 

R?ya tabiri ?eriatte makbul ve ?erefli ilimlerdendir. Buna delalet eden Ayet-i Kerime ve Hadis-i ?erif pek ?oktur. Bir ?ok alim de bu konuda ayn? kavle varm??t?r.

"R?ya, g?k ve yer aras?nda muallaktad?r. Tabir olundu?u zaman o tabir ?zerine d??er" buyurulmu?tur. Binaenaleyh r?ya tabiri ?ok m?himdir. Baz?lar? "r?ya, tabiri ile d??er" demi?lerse de bu usul?ne uygun ve do?ru tabir iledir. Yoksa cahil ve r?ya tabirine vak?f olmayan kimselerin "bu adgas ve ahlam"d?r demeleriyle d??mez. ??nk? Aziz-i M?s'r-?'n?n g?rd??? r?ya, evvel emirde celbeyledi?i tabircilerin, azgas (adgas) ve ahlamd?r demeleriyle d??memi?, Hz.Yusuf'un tabiri ile aynen zuhur etmi?tir.

R?ya Tabirinde Dikkate De?er Bir Nokta

R?ya tabiri zaman, mekan, iklim, memleket, kavim ve millet itibariyle de?i?iklik g?sterir. Binaenaleyh tabirci, r?ya sahibinin hal ve ?an?na dikkat eyledi?i gibi mevsime, mekana, zamana, iklime, kavme ve millete de dikkat etmeli, r?yay? ona g?re tabir etmelidir. Mesela:

Gecenin ba?lang?c?nda g?r?len r?yan?n ge?, sabaha kar?? g?r?len r?yan?n erken ??kaca?? gibi, bahar ve yaz aylar?nda da g?z ve k?? r?yalar?ndan evvel zuhur eder. Bundan ba?ka mevsiminde faydal? olan ?ey zaman?n?n d???nda muz?r oldu?u cihetle, bu nokta r?yada da muteberdir. Yaz zaman?nda k??a ait bir hal, mesela tufan gibi ya?murlar, karlar, f?rt?nalar, ?iddetli so?uklar hayra delalet etmez. Bunlar bilakis sonbahar ve k??ta hay?rla tabir olunurlar.

Yine s?cak memleketlerde kar, so?uk, buz ve ?iddetli ya?murlar g?rmek; zararla, bilakis so?uk memleketlerde bunlar bereket ve hay?rla tevil edilirler. Bir memlekette ay?p say?lan bir hal ve adet di?er memlekette makbul olur ki, tabirci buna dikkat etmelidir. Kendisine nakledilen r?yay? ona g?re tabir etmelidir.

Bir h?ristiyan?n kilise g?rmesi, orada ibadet etmesi onun i?in hayra delalet eyledi?i halde, bu r?ya bir m?sl?man hakk?nda hay?r de?ildir. Hulasa kavimlerin adetleri, tabirde dikkat edilecek bir noktad?r.

Yine tabircide ?ok y?ksek bir zeka olmal?d?r. Mesela ehil bir zat?n mibere veyahut minareye ??kmas?, onun bir velayet ve b?y?k memuriyete gelece?ine i?aret etti?i halde, bu r?yay? mesela bir hamal g?rse, onun i?in hamal kahyas? olaca??na delalettir. R?ya b?yle tabir olunur. Geride kalanlar vars?n k?yas etsin.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im