Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Tarihi R?yalar
 
 
Tabir-i r?yadan matlup olan istifade tamam olabilmek i?in usul-i tabire riayet ve r?yay? ifadeden tarz-? beyana dikkat edilmek icap eyledi?ini kitab?m?z?n iptidas?ndan dermeyan ile bu hususa nazar-? dikkati celbeylemi?tik.

B?y?k himmet, uzun vakit, hayli m?him nakit sarf edilerek v?cuda getirilmi? olan bu kitab?n erbab-? m?talaa6 ve eshab-? meraka tamamiyle hizmetini ve tabirde muave-netini temin i?in numune olarak baz? tarihi ve m?him r?yalar? muabirin-i kiram?n bunlar? ne vechile tabir etmi? olduklar?n? keyfiyet, tahakkuk ve zuhurlar?n? burada yazmay? m?nasip g?rd?m. Bunlar dikkatle m?talaa olunduklar? halde, muabbire g?zel bir delil ve rehber olacaklard?r.

Matlub: ?stenilen ?ey.
Usul-i tabir: Tabirde takip edilecek yol. Dikkate al?nacak husus.
Tarz-? beyan: ?fade tarz?.
?btida: ?lk, ba?lang??.
Erbab-? m?talaa: Tetkik edebilecek, h?k?m verebilecek ustalar. Konunun ehli olanlar.
Eshab-? merak: Konuya merakl? olanlar. Bilmek isteyen insanlar.
Muavenet: Yard?m
Mabbirin-i Kiram: B?y?k r?ya tabircileri.
Vechile: Tarz, uslup, suret, m?nasebet.
Zuhur: Meydana ??kmak, g?r?nmek.

 
Firavun'un R?yas?

Firavun r?yas?nda arz-? ?am'dan bir ate? ??k?p M?s?r'a geldi?ini ve orada her ?eyi, evleri, ?ehirleri yakt???n? g?rmekle havf ve hiras ile uyanarak b?t?n ulema (alimler) ve kehaneyi (kahinler) cem edip (toplan?p) bunlara r?yas?n? nakleyledikte ?am'dan evlad-? Yakub'tan bir adam zuhur ederek M?s?r'?n ve ehlinin ve senin helakin onun elinden olacakt?r demi?ler. Firavun buna mani olmak i?in ?ocuklar?n zebhini emredip bir ?oklar?n? katletmi? ise de mukadderat vaki' ve r?yan?n tabiri ahir olmu?tu

Havf: Korku, korkutma
Hiras: Korku. ?a?k?nl?k
Zebh: Kesme. Bo?azlama .

 
Hz. Yusuf'un R?yas?

Hz. Yusuf (Aleyhisselam) hen?z ?ocuk iken alem-i me-namda (r?yas?nda) onbir y?ld?z ile ?ems ve kamerin kendisine secde ettiklerini g?rm?? ve r?yas?n? pederi Yakup (aleyhisselama) nakl ve hikaye etmi?tir. M??ar?nileyh bu r?yay? Cenab-? Yusuf'un b?y?k bir makama ge?erek onbir biraderiyle peder ve validesinin o zamanlar adet oldu?u vechile huzurunda arz-? ihtiram i?in ba? e?eceklerini tabir ve r?yas?n? biraderlerine hikaye etmemesini emreylemi?tir.
Yirmi sene sonra Yusuf (Aleyhisselam) Aziz-i M?s?r olmu? ve malum oldu?u vechile biraderleri ve ebeveyni huzurunda serf?ru etmi?lerdir.

?ems: G?ne?
Kamer: Ay
M??ar?n - ?leyh: Kendine i?aret edilen. Evvelce s?ylenmi? olan. Ad? ge?en.
?htiram: H?rmet, sayg?.
Serf?ru: Ba? e?me.

 
Hz. Yusuf'un Zindan Arkada?lar?n?n R?yas?

Yusuf (Aleyhisselam) Zeliha meselesinden dolay? zindanda iken, o zaman?n h?k?mdar? Firavun bendegah?ndan mahbus bulunan iki ki?i, m??ar?nileyhe r?yalar?n? nakletmi?lerdi. Biri "r?yada Firavun i?in ?arap s?k?yordum" di?eri de "ba??mda bir tepsi ile yemek g?t?r?yordum. Ku?lar bu yemekten ekl ediyorlard?" demi?. Cenab-? Yusuf: "Sen hapisten ??k?p yine hizmet-i h?k?mdara dahil ve ona ?arap takdim edecek, saki olacaks?n" ve di?erine "sen salb edileceksin ve ku?lar ba??n?n ?zerinden etlerini yiyeceklerdir" cevab?n? vermi? ve m?ddet-i kalile m?rurunda bu tabir tamamiyle vuku' bulmu?tur.

Ekl: Yemek.
Saki: ??ki sunan.
Salb: ?dam.
M?ddet-i Kalile: K?sa zaman.
M?rur: Sona erme. Ge?me.

 

Firavun'un R?yas?

Firavun bir r?ya g?rerek b?t?n muabbirin-i M?s?r'? cem ile tabirini emreyledikte c?mlesi izhar-? acz ile bu agdas ve ahlamd?r demi?lerdi. Yusuf (Aleyhisselam)?n zindandan r?yas?n? tabir eyledi?i ?arapdar, mahpeste bir adam?n mevcut bulundu?u ve onun tabir-i r?yada iktidar-? fevkaladesi oldu?unu ve r?yalar?n?n tabir eyledi?i vechile zuhur etti?ini arzetmesi ?zerine Firavun, Cenab-? Yusuf'un zindandan celb eylemi? ve ona: "R?yada yedi semiz ?k?z g?rd?m, di?er yedi zay?f ?k?z gelerek bu semiz ?k?zleri yediler. Bu r?yay? tabir eyle"dedikte" m??ar?nileyh yedi sene fevkalade feyiz ve bereket olacak ve ondan sonra yedi sene kaht-? gala (k?tl?k pahal?l?k) has?l olup bu bereketli senelerin mahsul?nden ne kalm?? ise c?mlesini ekl ve bel' edecektir" demi? ve aynen vaki olmu?tur.

?zhar-? acz: A??klamakta aciz kalma.
Adgas ve ahlam: Kar???k tabire de?mez.
?ktidar-? fevkaladiye: Fevkalade muktedir. ?ok kudretli.
Bel: Yutma. Ortadan kald?rma.

 
Hakim'in R?yas?

Mabbirin-i Kiramdan ve a'lem-i ulemadan ?bn-i ?ahin hazretleri buyuruyorlar ki: Makbul-er rivaye olan bir zattan i?ittim ki alem-i menamda Resul?llah Sallallah? Teala Aleyhi Vessellem Efendimizi ??plak olarak g?rm?? ve nezdinde bulunan bir seccade ile V?cud-? M?barek-i Risaletpenahiyi ?rtm??. Sabah olunca mesruren baz? muabbirine m?racaatla r?yas?n? hikaye eyledikte sen haks?z olarak h?kmediyorsun ??nk? Resul?llah hakt?r ve O'nu r?yada g?rmek hakka delalet eder. Senin O'nu ?rtmekli?in hakk? ?rtece?ine ve setr edece?ine i?arettir" demi?.
Bu r?yay? o zaman?n kad?'?l-kuzat? i?itmekle sahibi r?yay? hakimlikten azl etmi?tir.

Mesruren: Sevinerek.
Setr: ?rtmek. Gizlemek
Kuzat: ?eriat ad?na h?kmeden kad?lar

 
Hz. Peygamberin R?yas?

Enes ?bn-i Malim rad?yallah? anh demi?tir ki: "Resulallah Sallallah? Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz ?bad bin Es-samit'in zevcesi ?mm? Haram'?n hanesine gider ve mezbureye iltifat buyururlard?. Bir g?n oraya te?rif eylediler ve sahibe-i hane muhterem misafirini it'am ve ikram eyledi. Resul-i Ekrem biraz istirahat buyurmak i?in yat?p uyudular. Bir m?ddet sonra g?lerek uyand?lar.

?mm? Haram: Ya Resulallah, ni?in g?l?yorsunuz? diye sormakla Hazret: ?mmetimden bir cemaatin fisebillillah gazi olarak denize bindiklerini g?rd?m buyurmalar?yla mumaileyha : Ya Resul?llah dua et de Allah-? Teala Hazretleri beni de onlardan k?ls?n demi? ve Fahr-i Kainat dua etmi?ti.

Tekrar re's-i saadetlerini yast??a koyarak uyuduktan biraz sonra yine g?lerek uyand?klar?nda: Ya Resulallah ni?in g?l?yorsun? diye sormu? ve m??ar?nileyh de evvelki gibi cevap vermi? olmakla "Ya Resulallah dua et Cenab-? Hakk beni onlardan k?ls?n" demekle sen en ?nde olanlardans?n buyurmu?lard?r.

Mumaileyha ?mm? Haram, Muaviye zaman?nda denize binmi? ve karaya ??kt??? zaman rakib oldu?u attan d??erek vefat eylemi?tir.

Mezbure: Ad? ge?en.
?t'am: Yemek yedirmek.
Fisebilillah: Allah yolunda, Allah i?in
Mumaileyha: Ad? ge?en kad?nlar, ima edilen k?zlar.
Re's: Ba?
Rakib: Binen. Herhangi bir nakil vas?tas?. Binici
.

Abdullah ?bn-i ?mer rad?yallah? anh?ma rivayet eylemi?tir ki: Resulallah Sallallah? Aleyhi Ve Sellem Medine-i M?nevvere'de r?yada sa?lar? darmada??n?k siyah bir kad?n?n Medine'den ??karak Mehiy'a denilen mahalle gitti?ini g?rm?? ve bunu o zaman Medine'de bulunan veban?n, mahalli mezkura nakl edece?i ile tabir buyurmu?lard?r. Aynen vaki' olmu?tur.
 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im