Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Uyku ve Adab? | Sabah Adab?
 
 

Cenab-? Hakk: "Uykunuzu ise bir dinlenme yapt?k." ayet-i kerimesiyle, uykunun v?cuda rahatl?k oldu?unu bize bildirmi?tir.

"Uyku ?? k?s?md?r: Biri bildi?imiz normal uyku. ?kincisi: Ahmak, sarho? veya hastalar?n uyudu?u uyku. Ki, ak?ama do?ru uyunan uykudur bu. ???nc?s?: Ku?luk uykusu; ki bunu da ancak ahmaklar uyur."

Ki?i ikindi namaz?ndan sonra uyumaz. Zira hadiste buyurulmu?tur:

"G?nd?z?n ilk k?sm?nda uyumak ahmakl?k, ortas?nda uyumak (peygamberlerin) ahlak?, sonunda uyumak ise y?pranmakt?r."

?stirahat maksad?yla ?zellikle gece namaza kalkmak isteyen i?in g?nd?z uyumak s?nnettir.

Bu istirahat uykusunun vakti: G?ne? zevale yakla?t??? zaman, g?nd?z?n yar?s?d?r.

Sabah Adab?

Sabah ezan? okunmadan kalkmakta bir m?sl?man i?in b?y?k faydalar vard?r. Zira hadiste; "Sabah vakti kalkmadan uyumak r?zka mani olur." buyurulmu?tur.

?bn-i Abbas o?luna; "Sabah uykusu, ki?iyi mekruh ?eylere, tenbelli?e, g??s?zl??e ve ihtiyac?n? kar??layamayacak ?ekilde unutkanl??a iter." demi?tir.

Ki?i Allah sevgisiyle ve zikriyle me?gul olarak uyuduysa uyand???nda da hemen Allah'? hat?rlar. Kendisinin ?zerinde bulunan o zikir hali o g?n o ki?iden uzakla?maz. Allah sevgisinden ba?ka bir sevgi kalbine girmez.

Sanki hesap vermek i?in kabirden kalk?yormu? gibi d???nerek uyan?r ve Allah'? hamd ile zikrettikten sonra ?u duay? okur: "Allah'?m! Rahmetinle, bug?n?n ilkini bize salah, ortas?n? felah, sonunu da ba?ar? k?l, ya erhamer rah?m?n!"

Hemen abdest alarak namaz k?lar ki b?t?n g?n?ev? haz i?inde ge?sin. B?ylece haramlardan, g?nahlardan ka??n?r ve in?aallah ak?amada hay?rl? amellerle ula?arak m?ttak?lerden olur.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im